Resultatregnskap

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2020 2019 2018 2020 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Billetter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter 1 9 545 086 9 001 072 8 446 861 9 536 334 8 992 138 8 439 324
Sum driftsinntekter 9 545 086 9 001 072 8 446 861 9 536 334 8 992 138 8 439 324
Driftskostnader
Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift 20 8 630 549 8 199 746 7 587 558 8 668 992 8 237 061 7 622 355
Lønn og godtgjørelser 3 302 306 254 613 276 355 277 865 234 457 254 689
Avskrivninger 4 119 658 93 087 93 482 110 669 87 511 89 036
Nedskrivninger 4 9 030 5 599 27 822 9 030 5 599 27 822
Annen driftskostnad 5 559 644 627 851 516 868 542 416 612 499 504 065
Sum driftskostnader 9 621 186 9 180 895 8 502 086 9 608 972 9 177 126 8 497 968
DRIFTSRESULTAT -76 100 -179 824 -55 225 -72 638 -184 988 -58 644
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Konsernrenteinntekter 0 0 0 2 474 3 188 2 292
Renteinntekter 17 119 35 488 29 240 16 288 34 013 27 611
Annen finansinntekt 2 138 628 3 931 1 964 6 687 3 788
Sum finansinntekter 19 257 36 116 33 171 20 726 43 888 33 691
Finanskostnader
Rentekostnader 2 629 3 876 6 502 2 606 3 851 6 471
Annen finanskostnad 415 573 497 415 553 491
Sum finanskostnader 3 045 4 449 6 999 3 021 4 404 6 962
NETTO FINANSPOSTER 16 212 31 667 26 172 17 704 39 483 26 729
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT -59 887 -148 157 -29 052 -54 934 -145 505 -31 915
Skattekostnad på ordinært resultat 13 1 371 788 523 0 0 0
ORDINÆRT RESULTAT -61 258 -148 945 -29 575 -54 934 -145 505 -31 915
Minoritetsandel av resultatet -257 18 -104 0 0 0
Årsresultat -61 001 -148 963 -29 471 -54 934 -145 505 -31 915
Til annen EK 0 0 0 -54 934 -145 505 -31 915