Balanse per 31.12.2020

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2020 2019 2018 2020 2019 2018
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 4 223 252 193 732 140 971 213 255 188 892 133 268
Sum immaterielle eiendeler 223 252 193 732 140 971 213 255 188 892 133 268
Varige driftsmidler
Bygninger og eiendommer 4 161 795 160 181 136 097 16 93 221
Billettsystem og inventar 4 63 935 73 603 88 779 63 362 72 547 87 276
Sum varige driftsmidler 225 730 233 784 224 876 63 378 72 640 87 497
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer i datterselskap 6 0 0 0 73 462 163 620 163 620
Lån til foretak i samme konsern 12 0 0 0 103 158 25 000 0
Investeringer i aksjer og andeler 6 96 96 96 96 96 96
Sum finansielle anleggsmidler 96 96 96 176 716 188 716 163 716
SUM ANLEGGSMIDLER 449 077 427 611 365 942 453 349 450 248 384 480
OMLØPSMIDLER
Varer
Varelager 519 383 350 519 383 350
Fordringer
Kundefordringer 390 077 167 984 180 765 389 765 167 977 181 261
Andre kortsiktige fordringer 7 128 058 84 468 93 018 125 948 83 672 92 052
Sum fordringer 518 135 252 452 273 782 515 713 251 650 273 313
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd og kontanter 8 1 662 413 2 119 306 2 083 926 1 599 932 2 027 929 1 997 121
SUM OMLØPSMIDLER 2 181 067 2 372 141 2 358 058 2 116 165 2 279 961 2 270 783
SUM EIENDELER 2 630 144 2 799 752 2 724 000 2 569 514 2 730 209 2 655 264
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 9 120 120 120 120 120 120
Overkurs 187 484 187 484 187 484 187 484 187 484 187 484
Annen innskutt egenkapital 0 0 0 816 816 816
Sum innskutt egenkapital 187 604 187 604 187 604 188 420 188 420 188 420
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 9 551 690 648 458 723 675 515 202 603 932 685 416
Sum opptjent egenkapital 551 690 648 458 723 675 515 202 603 932 685 416
Minoritetsinteresser 1 996 1 739 1 757 0 0 0
SUM EGENKAPITAL 741 290 837 801 913 036 703 622 792 352 873 836
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 10 89 226 67 569 193 147 80 599 59 175 170 413
Utsatt skatt 13 3 253 3 111 2 921 0 0 0
Sum avsetning for forpliktelser 92 479 70 680 196 068 80 599 59 175 170 413
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 14 107 350 0 119 202 107 350 0 119 202
Langsiktig gjeld til konsernselskap 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334
Sum annen langsiktig gjeld 108 684 1 334 120 536 108 684 1 334 120 536
Sum langsiktig gjeld 201 163 72 014 316 604 189 283 60 508 290 949
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 634 311 882 638 538 577 629 158 876 005 538 894
Betalbar skatt 13 1 228 592 398 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22 123 20 712 19 168 21 545 20 155 18 736
Annen kortsiktig gjeld 11 1 030 028 985 997 936 217 1 025 906 981 189 932 848
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 687 691 1 889 938 1 494 360 1 676 608 1 877 349 1 490 478
SUM GJELD 1 888 853 1 961 952 1 810 964 1 865 891 1 937 857 1 781 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 630 144 2 799 752 2 724 000 2 569 514 2 730 209 2 655 264