Markedet

Ruter har hvert eneste år siden opprettelsen i 2008 opplevd vekst, både i antall reisende og i andel reiser sammenlignet med privatbilen. 2020 fremstår som et unntak i denne sammenhengen, og nedgangen i antall reiser skyldes koronapandemien.

Fram til landet stengte ned i mars 2020 holdt Ruter god fart mot å nå målene for antall reiser og markedsandel. I januar og februar var kundeveksten god og markedsandelen høy. Imidlertid førte nedstengingen i mars til at betingelsene for å reise endret seg totalt over natten. I store deler av 2020 har Ruter oppfordret folk til å ikke reise, og til å unngå å bruke kollektivtrafikken i størst mulig grad dersom de må reise.

Dette har følgelig gitt store utslag på trafikktallene for Ruter, og vekst og markedsandel er derfor ikke et like relevant måleparameter for Ruter i 2020. Ruter har imidlertid i løpet av hele 2020 arbeidet målrettet for å ivareta kundeopplevelsen og kvaliteten på tilbudet. Derfor har Ruter prioritert å tilby et fortsatt godt reisetilbud for å sikre mobiliteten for skoleelever og personer i kritiske samfunnsfunksjoner, samt at disse reisene skal gjennomføres med et godt smittevern. Ruter har evnet å gjøre en hurtig omstilling i en krevende situasjon, og har i hele pandemiperioden også arbeidet tett med andre aktører og offentlige myndigheter for å ivareta smittevern og et godt kollektivtilbud.

Selv om koronasituasjonen har krevd stor omstilling på kort sikt har Ruter samtidig jobbet videre med de strategiske planene for å nå langsiktige mål. Ruters strategiske målbilde og visjon for regionen er utviklingen av bærekraftig bevegelsesfrihet. Ruters definisjon av bærekraftig bevegelsesfrihet er å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser.

Antall reiser – færre reiser i Oslo og Akershus

Ruter har hvert år siden oppstarten i 2008 kunne vise til trafikkvekst. I januar og februar 2020 var kundeveksten også god og markedsandelen høy. Nedstengingen i mars førte imidlertid til at betingelsene for å reise endret seg totalt over natten. Som et resultat av at Ruter har måttet oppfordre befolkningen om å ikke reise kollektivt med mindre det er helt nødvendig så falt antall kollektivreiser i 2020 med 40%. I 2020 var det dermed 240 millioner påstigninger på Ruters transportmidler, noe som er 158 millioner færre enn i 2019.

Totalt sett ble det, for alle mobilitetsformer, gjennomført 15% færre reiser i Oslo og Akershus i 2020 sammenlignet med 2019. Det betyr at det også er blitt færre bilreiser. Imidlertid har ikke antall bilreiser falt like massivt som antall kollektivreiser, noe som betyr at bilen har økt sin markedsandel fra 43% til 46% i Ruters driftsområde. Samtidig med at antall kollektivreiser har falt mye, har heldigvis sykkel og gange styrket seg i løpet av året.

Nedgang for alle transportmidler

T-bane

Nedgangen i det totale antallet kollektivreiser har vært merkbart i hele Ruters nettverk. T-banen hadde 74 millioner påstigninger i 2020, noe som er en nedgang på 38% fra 119 millioner reiser i 2019.

Trikk

Trikken hadde den kraftigste tilbakegangen i 2020. Det ble registrert en nedgang på 58 prosent, fra 53 millioner påstigninger i 2019 til 22 millioner i 2020. Årsaker til at trikken har hatt en særlig sterk nedgang er at det har vært omfattende arbeider på trikkenettet både rundt Majorstuen og Grünerløkka. I tillegg har andelen gange og sykkel økt kraftig under koronapandemien, særlig i indre by, der nedslagsfeltet for trikken er aller størst.

Buss

Som i 2019 er det i 2020 også bussene som frakter flest passasjerer, og bussene har også hatt den minste nedgangen i antall påstigninger. Det var i 2020 118 millioner påstigninger på bussen, en nedgang på 35% fra 2019.

Båt

Antallet båtreiser i 2020 var 2,6 millioner, en nedgang på 40%.

Antall reiser i Oslo og Akershus

T-bane

74

millioner

Trikk

22

millioner

Buss

118

millioner

Båt

2,6

millioner

På vei mot ambisiøse klimamål

I 2020 fortsatte Ruter arbeidet for å redusere utslipp og sørge for overgang til fossilfri og elektrisk drift. Ruter tok nye steg for å tilby kundene stillegående og utslippsfri reise med buss og båt, i tillegg til trikk og T-bane som kjører elektrisk. Målet er utslippsfri kollektivtransport i 2028, og i 2020 har nye kontrakter i Vest blitt igangsatt med elektriske og fossilfrie busser. Det er lagt om til helelektrisk drift av tilbudet med Nesoddfergene, med velfungerende ladeinfrastruktur installert på Aker brygge. 156 elektriske busser kjører nå i Asker, Oslo og på Romerike, til glede for kundene og miljøet. Det er videre besluttet at det kommer 109 nye elbusser i Sør når ny kontrakt starter. Det vil gi tilnærmet 100 prosent elektrisk tilbud til kundene. I starten av 2020 ble det også skrevet kontrakt for nye øybåter. Disse blir store, elektriske og universelt utformede båter som kundene kan glede seg til å ta i bruk.

Forskjeller mellom markedsområdene

Nedgangen i antall kollektivreiser har funnet sted i alle Ruters fire markedsområder i 2020. Samtidig er det tydelige forskjeller mellom markedsområdene på hvor sterk reduksjonen har vært. Antallet kollektivreiser har gått mest tilbake i sentrumsbydelene og de vestlige bydelene i Oslo, samt Asker og Bærum. På motsatt side ser vi at nedgangen i antall kollektivreiser har vært lavere i Oslo nordøst, Oslo sør, Viken sør (Folloområdet) og Viken nordøst (Romerike). Det er nærliggende å tro at dette skillet mellom vest og sør/nord-øst i regionen har sammenheng med andelen bosatte som har anledning til å arbeide på hjemmekontor. Jo større andel av befolkningen som har mulighet til å jobbe på hjemmekontor, desto større blir reduksjonen i antall kollektivreiser.

Markedsandelen for grønne reiser

I løpet av 2020 har koronapandemien og oppfordringen om bruk av hjemmekontor ført til en særlig kraftig reduksjon i antallet arbeidsreiser. Antall fritidsreiser har også blitt redusert, men ikke i like sterk grad som arbeidsreisene. En reduksjon i antall arbeidsreiser, har derfor også hatt en negativ påvirkning på andelen kollektive reiser. Samtidig har det heldigvis vært en positiv utvikling i antall reiser gjennomført med andre grønne mobilitetsformer som sykkel, sparkesykkel og gange. Imidlertid kommer en del av denne veksten fra reiser som tidligere ble gjennomført med kollektivtrafikk.

Når samfunnet etter hvert går over til en tid med færre eller ingen koronatiltak vil det være spennende å se til hvilken grad en økt bruk av gangesykkel og hjemmekontor vil vedvare, om mange av kundene kommer tilbake til kollektivtrafikken, eller om vi snarere ser at de økte markedsandelene for bil holder seg også når det igjen blir trangt på veiene. 

Utviklingen fremover

Et vesentlig lavere antall kollektivreiser er som forventet i en situasjon hvor vi må oppfordre kundene til å velge andre transportmidler enn kollektivtrafikk. Dette er en situasjon som vil vedvare så lenge befolkningen er oppfordret til å følge smitteverntiltak som innebærer mer hjemmekontor, færre sosiale aktiviteter og mindre bruk av kollektivtrafikk. Et interessant spørsmål er imidlertid hvordan reisemønsteret vil se ut etter koronaperioden. Ruter antar at antall reiser vil ta seg opp igjen, og over tid vil antallet kollektivreiser være høyere enn ved utgangen av 2019. Hvor fort det skjer avhenger selvsagt av flere faktorer, som for eksempel vaksinasjonsgrad, generell smittefrykt, befolkningsvekst, markedsandel mellom bil og kollektiv, og bruk av hjemmekontor. Ruter har i løpet av 2020 jobbet for å tilby et forutsigbart tilbud med godt smittevern. Det er mye som peker på at dette arbeidet har satt Ruter godt rustet til å kunne ta tilbake markedsposisjonen når samfunnet igjen åpner opp.

Ruter har styrket sitt omdømme

Ruter har i 2020 faktisk forbedret sitt omdømme i befolkningen sammenlignet med 2019 og foregående år. Dette er et resultat organisasjonen har oppnådd samtidig med at antall kollektivreiser har gått ned og markedskommunikasjonen i stor grad har vært konsentrert rundt koronarelaterte budskap. Ruter går derfor ut av året med en fortsatt sterk posisjon i befolkningen. Det er også verdt å merke seg at denne styrkingen av omdømmet i 2020 er litt motstrøms sammenlignet med andre transportselskaper.

Ruter har styrket sin omdømmeskår fra 47 til 49 i 2020

Det er flere årsaker til denne positive utviklingen, men god oppfølging av smittevernstiltak, bedre plass om bord for gjenværende kunder og det faktum at Ruter har opprettholdt et stabilt og pålitelig tilbud i en hverdag fylt med usikkerhet kan alle være delforklaringer. Gjennom 2020 har vi også målt hvor godt befolkningen mener Ruter har håndtert koronasituasjonen. 90% sier at Ruter har gjort dette på en akseptabel eller bedre måte. Styrkingen av omdømmet ser vi også reflektert i en vekst i andelen av befolkningen som er tilfreds med kollektivtilbudet. Veksten i fornøydheten med tilbudet kommer i både Oslo og Akershus, og kundetilfredsheten lå ved utgangen av 2020 på 77%, 3 prosentpoeng høyere enn i 2019 og over målsetningen på 74% i 2020.

graph

Alt i alt tyder mye på at Ruter har en sterk markedsposisjon, som gir organisasjonen et godt utgangspunkt for å vinne tilbake kunder og markedsandeler. Sammen med de øvrige grønne mobilitetsformene, som har styrket seg i 2020, vil kollektivtrafikken bidra til at den bærekraftige mobiliteten tar nye markedsandeler i årene som kommer.  

Stort medietrykk, økt synlighet

Store deler av medieomtalen dette året har vært preget av kollektivtrafikkens utfordringer knyttet til utbruddet av koronaviruset. Analysen viser at vi har vært mer proaktive enn tidligere, svart ut et rekordhøyt antall saker og nådd ut til mange.

Totalt ble det publisert 3 678 oppslag om Ruter, en økning fra 3 282 oppslag i året før. Dette bekrefter den kraftige tendensen de siste fire årene, hvor Ruter har økt sin synlighet og når ut til mange.

Viktige reisebudskap

Kollektivtransporten er definert som en kritisk samfunnsfunksjon, og Ruter har gjennom året ivaretatt den koordinerende rollen på tvers av kollektivtrafikkaktørene ved å nå bredt ut med relevante budskap. Det er viktig for Ruters omdømme at selskapet har håndtert situasjonen omkring covid-19 på en god måte, både overfor de reisende og sentrale interessenter, og i media.

I den første fasen handlet medieoppslagene om tiltakene som ble gjort i kollektivtrafikken, endringer i rutetilbudet og ikke minst reiserådene. «Ikke reis hvis du ikke må» ble en gjenganger, og vi jobbet med å få ut saker i media med ulike vinklinger gjennom hele året. Ruter gikk for eksempel proaktivt ut en rekke ganger i forbindelse med helgeutfart og fritidsreiser.

Behov for finansiering av kollektivtilbudet var synlig i mediebildet, og vår administrerende direktør var en tydelig stemme nasjonalt på vegne av bransjen. Bruk av munnbind ble et viktig tema etter sommeren, det samme gjaldt skoleskyss og stadige gjentakelser av reiserådene. Busstreiken krevde en ny runde med proaktiv kommunikasjon, og i den sammenheng ble det også rettet kritikk mot topplederlønninger i bransjen.

Det var en rekke positive oppslag rundt åpningen av den nye trikkestrekningen gjennom Bjørvika, men her kom det også saker med kritikk av omleggingen av trikketilbudet.

Andre tema i media har vært at Ruter setter strengere krav til kollisjonssikkerhet for busser, at det aldersvennlige busstilbudet er attraktivt, oppslag om elektrisk drift på båt og buss, og saker om pilotering av selvkjørende busser. Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen har også uttalte seg om hjemmekontor, mulige gevinster for samfunnet og hvordan vi kan bruke krisen til å se muligheter.

Eksempler på negativ omtale er oppslag om rullestolbrukere som har opplevd å bli igjen på holdeplassen, fulle skolebusser og billettkontroll.