Økonomi

Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Viken fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken.

Morselskapet Ruter As hadde i 2020 driftsinntekter på 9 536 millioner kroner og et resultat på minus 55 millioner kroner. Driftsinntektene i konsernet, som også omfatter Konsentra AS, OATS AS, Persveien Eiendom 1 AS, Persveien 23 AS, Persveien 34/36 ANS og de sovende selskapene Trafikanten AS, AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, var 9 545 millioner kroner. Av morselskapets driftsinntekter utgjør billettinntekter og salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune henholdsvis 2 728 millioner kroner, 2 256 millioner kroner og 937 millioner kroner. I tillegg kommer statlige kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronapandemien på 2 051 millioner kroner.

Salg av tjenester til Oslo kommune og Viken fylkeskommune finansierer 33,5% av kollektivtransporten i regionen. Statlig kompensasjon for økonomiske konsekvenser av koronapandemien utgjør 21,5%. Inklusiv driftsdelen av Oslopakke 3 og den statlige belønningsordningen finansieres 65% med fylkeskommunale og statlige midler.

De samlede driftskostnadene for morselskapet var på 9 609 millioner kroner. Av dette utgjør 8 544 millioner kroner kostnader til tjenestekjøp og rutedrift. Konsernets driftskostnader utgjør 9 621 millioner kroner. De økonomiske resultatene er for øvrig fyldig omtalt i styrets årsberetning.

Illustrasjon av en bane med teksten 9609 millioner kroner i driftskostnader
Utvikling tilskudd 2000-2020