Bærekraftsmål

Ruters bærekraftstrategi fra 2019 legger åtte av FNs bærekraftsmål til grunn, og den definerer retning og rammer for vår bærekraftsambisjon.

Åtte bærekraftsmål

Figuren viser sammenhengen mellom de åtte bærekraftsmålene Ruter har valgt som særlig viktige for oss. Hovedfokuset er på mål 11 Bærekraftige byer og samfunn, som knytter seg til vår kjernevirksomhet. Vi ønsker å skape resultater innen fire utvalgte effektmål (God helse, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Stoppe klimaendringene, og Mindre ulikhet), hvor vi har spesielt stor påvirkning. For å lykkes har vi også valgt tre bærekraftsmål som fungerer som våre viktigste virkemidler, Innovasjon og infrastruktur, Ansvarlig forbruk og produksjon og Samarbeid for å nå målene.

Klima og miljø

Ruter har hatt særlig fokus på miljødimensjonen til nå. Ruters fremste bidrag til å redusere CO2 fra veitrafikken er å bidra til økt andel grønne reiser. Det vil si kollektivtransport i tillegg til sykkel og gange, og etter hvert også nye mobilitetstjenester og samkjøring. Parallelt jobber Ruter for å fjerne utslipp fra egne transportmidler og bidra til bedre lokal luftkvalitet ved å elektrifisere alle transportmidlene i løpet av 2028. I 2020 hvor anbefalingen har vært å ikke reise hvis du ikke må og færre har reist kollektivt, er det gledelig å konstatere at flere har syklet og gått. Selv om det ikke dekker opp for færre kollektivreiser, så gir disse endrede vanene et verdifullt bidrag til mål 3 God helse og til mål 13 Stoppe klimaendringene.

I 2020 satte vi søkelys på den sosiale dimensjonen, og hvordan Ruter kan bidra til mindre ulikhet.

1 Mindre Ulikhet

I 2020 innlemmet Ruter sosial inkludering som et mål selskapet skal levere på. Prosjektet Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle ble startet opp høsten 2020 i samarbeid med Norges Handikapforbund. Den langsiktige ambisjonen er å tilby opplevelsen av bærekraftig bevegelsesfrihet til alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion, og økonomisk eller annen status. På kort sikt handler det om å øke innsikten i ulike utfordringer som funksjonshemmede har til Ruters tjenester, og endre holdninger og prosesser i Ruter som vil skape bedre tjenester for funksjonshemmende, og dermed alle andre. Innsikten i prosjektet skal påvirke den nyutviklede nøkkelindikatoren i Ruters målhierarki: Økt bevegelsesfrihet for personer med funksjonsnedsettelse. 

2 Utslippsfri 2028

Ruter jobber etter målet om at all kollektivtransport skal være utslippsfri i drift i løpet av 2028. Elektriske busser er energieffektive, støysvake og uten lokale utslipp av eksospartiklene NOx og PM, som påvirker den lokale luftkvaliteten. Utslippsfri 2028 er en nøkkelindikator for å nå målet om Bærekraftige byer og samfunn i Ruters målhireraki. Det er en direkte respons på bærekraftsmål 3 God helse og mål 13 Stoppe klimaendringene.

Som et viktig steg på veien til utslippsfri kollektivtransport, har Ruter lagt til rette for å benytte fornybar energi i tråd med målet om Fossilfri 2020. I nye kontrakter er det stilt krav til flytende biodrivstoff slik det er angitt i produktforskriften. Operatørene må dokumentere klimagassreduksjon, og drivstoffet skal ikke være fremstilt av palmeolje, rester og/eller biprodukter fra produksjon av palmeolje.

3 Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er en tredje nøkkelindikator for å nå målet om bærekraftige byer og samfunn. I denne sammenheng er trafikksikkerhet vurdert opp mot miljø. Det har nemlig vært et dilemma å forene både miljø og førersikkerhet på enkelte busskonfigurasjoner i Ruters anbudskonkurranser. Gjennom samarbeid og dialog, har markedet klart å levere busser som både ivaretar hensynet til elektrisk drivlinje og førersikkerhet.

I anbudet for busstjenester i Oslo Sør kunne Ruter dermed stille krav til at de utslippsfrie bussene skal ha konstruksjoner i henhold til krav i UNECE-R29 (inntrengningsbeskyttelse i front), UNECE-R93 (rundveltbeskyttelse) og UNECE-R66 (underkjøringsvern).

4 Sirkularitet 

Det totale klima- og miljøfotavtrykket til Ruter er større enn utslipp fra drift av transportsystemet. Det er derfor viktig for Ruter å bidra til at dette fotavtrykket blir enda mindre, ved å stille hensiktsmessige krav i anskaffelser og identifisere målrettede tiltak. Sirkularitet er derfor innført som en av nøkkelindikatorene for å nå målet om Bærekraftige byer og samfunnDet er viktig at hele verdikjeden er bærekraftig for å styrke bidraget til bærekraftsmål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.

Ruters handlingsregler for leverandører beskriver Ruters krav og forventninger til arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Ruter stiller krav om at alle produkter og tjenester som inngår i leveranser til Ruter skal være fremstilt under forhold som er forenlige med sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. I oktober 2020 ble Ruter medlem i Etisk handel Norge, som er et ressurssenter for bærekraftig handel. Medlemskapet vil hjelpe Ruter i arbeidet med å følge opp Ruters krav til anstendige arbeidsforhold i kontrakter. 

Konkrete mål og rapportering

Ruters miljøstyringssystem tar utgangspunkt i ISO 14001:2015 standarden i tillegg til målhierarkiet som bærekraftsverktøy. Ruter vurderer å ta i bruk Global Reporting Initiative (GRI) som standard for bærekraftsrapportering. GRI er den mest brukte standarden for ikke-finansiell rapportering på verdensbasis. Den vil trolig være bedre egnet til å forstå og kommunisere hvilke effekter virksomheten har på blant annet klimaendringer, ressurseffektivitet og menneskerettigheter.

Endring skapes ved handling, ikke ord.

Bærekraftsmålene gir Ruter en inspirasjon til endring og skal hjelpe oss å være ansvarlige og til å fungere som et effektivt verktøy for våre eiere. Endring skapes ved handling, og i september 2020 signerte Ruter grønnvaskingsplakaten for å tydeliggjøre at det er faktiske resultater som teller i det grønne skiftet.