Bærekraftig bevegelsesfrihet

Høsten 2020 lanserte Ruter et målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet. I målbildet beskriver vi de viktigste utviklingstrendene som påvirker samfunnet vårt, drøfter deres følger for transportsektoren og forsøker med dette å skape en felles referanseramme for mulighetene og utfordringene vi står overfor. Spørsmålet vi skal finne svaret på er hvordan vi kan sikre at transporttilbudet i vår region utvikles til det beste for innbyggerne og for kloden vi bor på.

En sektor i endring

Samferdselssektoren står overfor betydelige endringer drevet av ny teknologi, nye forretningsmodeller, økende kundeforventninger og et behov for bærekraftige løsninger. Utviklingen byr på enorme muligheter til å kunne forene enkeltmenneskets behov for bevegelsesfrihet med felles mål om bærekraftige byer og samfunn. Nye løsninger vil kunne utvikles som er bedre for innbyggerne, mer kostnadseffektive og mer arealeffektive. Nye verktøy og kommunikasjonsformer kan legge til rette for økt demokratisk styring. Samtidig åpner endringene døren for helt nye aktører som ønsker å ta posisjoner på mobilitetsmarkedet, blant dem flere av verdens største teknologiselskaper. Disse aktørenes transportløsninger vil ikke nødvendigvis være basert på prinsipper om bærekraft og demokratisk medvirkning, slik løsningene til et offentlig eid selskap skal være.

Ruters strategiske retning

Med ovennevnte situasjon som bakteppe lanserte vi i 2020 en ny strategisk retning for vårt selskap, et målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet. På grunnlag av dette totalbildet gjør vi rede for hvorfor vi mener at Ruter, et selskap eid av innbyggerne selv, bør spille en framtredende rolle i utviklingen av framtidens transportsystem.

Data er drivstoffet

I den digitale økonomien er det data som er drivstoffet. Tilgang til data er avgjørende om vi skal være konkurransedyktige på mobilitetsmarkedet. Jo mer vi vet om befolkningens reisevaner og preferanser, desto mer attraktive tjenester kan vi utvikle for dem. Samtidig vil aktøren som eier det foretrukne kundegrensesnittet for mobilitet ha størst mulighet til å påvirke de reisendes beslutninger og dermed hvordan menneskene i vår region forflytter seg. God tilgang til data via Ruters kundegrensesnitt vil være den fremste suksessfaktoren om vi skal forbli attraktive som transporttilbyder og være i stand til å påvirke samferdselssektoren i ønskelig retning.

Data og innsikt er viktige virkemidler i arbeidet med å tilby bedre tjenester til kundene våre. I 2020 har vi derfor arbeidet for å bli enda mer data- og innsiktsdrevet.

Vi har installert sensorteknologi i kjøretøyene. Over halvparten av bussflåten er nå utstyrt med en rekke sensorer ombord som strømmer data i sanntid om kjøreforhold, vær, forsinkelser og hvor mange som går av og på. Alt dette går inn i Ruters Digitale Plattform (RDP). Med slike sensorer kan vi lage enda bedre kundetjenester samtidig som vi er bedre rustet til å håndtere hendelser som påvirker reisen. Vi vet for eksempel til enhver tid hvor bussene befinner seg og hvor mange passasjerer som er ombord.  Dette gir spennende muligheter. Med denne teknologien kan vi lage mer presise anslag over ankomsttider, og på sikt vil vi kunne forutse hvorvidt de reisende kan forvente å få sitteplass ombord.

Vi har også gjort det enklere for kundene våre å kontakte oss. I tillegg til via kundesenteret får vi mange henvendelser via de nye kontaktskjemaene på ruter.no. Noen henvendelser er mindre tidskritiske, men en stor andel av henvendelsene gjelder hendelser som plutselig inntreffer hvor kundene trenger informasjon og råd om hvordan redusere forsinkelser eller andre uforutsette konsekvenser. Det er ressurskrevende å svare på disse tidsnok til at det hjelper kundene i de konkrete situasjoner de befinner seg i, og vi har gjennom 2020 utviklet løsninger som benytter kunstig intelligens og maskinlæring for å forbedre disse prosessene. Dette er blant tjenestene vi regner med å sette i produksjon løpet av 2021.

For at de reisende skal foretrekke vårt kundegrensesnitt må det gi dem tilgang til attraktive transporttjenester. Skal vi kunne tilby dette må vi bygge på vår eksisterende posisjon og infrastruktur, drive datadrevet tjenesteutvikling og utnytte mobilitetsmarkedets innovasjonsevne gjennom smarte samarbeid. Samtidig må det hele skje innenfor begrensningene av hva kloden vår tåler, illustrert ved FNs bærekraftsmål som rammer inn figuren.

Kontinuerlig strategiarbeid

Lanseringen av Ruters nye målbilde konkretiserte ikke bare en ny strategisk retning for vårt selskap, men markerte også en endring i vår tilnærming til strategisk planlegging. Med omgivelsene rundt oss i rask utvikling er det ikke lenger tilstrekkelig at Ruter vedtar en strategisk plan hvert fjerde år, slik vi tidligere har gjort. I økende grad opplever vi det nødvendig å foreta strategiske avklaringer og vurderinger fortløpende. I vårt kontinuerlige strategiarbeid skal målbildet være ledestjernen vi alltid orienterer oss etter. Konkrete tiltak og aktiviteter må vurderes opp mot den langsiktige strategiske målsettingen som beskrives i målbildet.

Lanseringen av Ruters målbilde var tema på et eget frokostmøte.

video_player