Kontantstrømoppstilling

Ruter Konsern Ruter As
Tall i 1 000 kr. Noter 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -59 887 -148 157 -29 052 -54 934 -145 505 -31 915
- Periodens betalte skatt 593 405 324 0 0 0
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler 3 337 80 0 3 337 80 0
+ Ordinære avskrivninger 4 119 658 93 087 93 482 110 669 87 511 89 036
+ Nedskrivning anleggsmidler 4 9 030 5 599 27 822 9 030 5 599 27 822
+/- Endring i varelager -137 -33 -48 -137 -33 -48
+/- Endring i kundefordringer 18 -222 093 12 781 6 671 -221 788 13 283 13 375
+/- Endring i leverandørgjeld 19 -248 326 344 061 -189 526 -246 847 337 111 -187 225
+/- Endringer i pensjonsavsetninger 36 336 -42 637 4 561 33 253 -38 420 4 327
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 51 765 -36 869 -268 728 -61 210 -63 170 -268 901
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -310 910 227 506 -355 142 -428 625 196 456 -353 530
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 4 145 983 192 125 112 191 118 722 165 648 102 108
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 -90 158 0 0
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -145 983 -192 125 -112 191 -106 722 -165 648 -102 108
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 116 123 -107 350 0 116 123
+ Innbetalinger av egenkapital 0 0 4 930 0 0 4 930
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 -111 193 107 350 0 -111 193
= Netto endring i kontanter mv -456 893 35 380 -578 526 -427 998 30 808 -566 831
+ Beholdning av kontanter 01.01. 8 2 119 306 2 083 926 2 662 455 2 027 929 1 997 121 2 563 955
= Kontantbeholdning 31.12. 1 662 413 2 119 306 2 083 929 1 599 931 2 027 929 1 997 124