Eiermelding

Ruter utarbeider årlige eiermeldinger som viser i hvilken grad vi oppfyller eiernes mål og krav til selskapet.

I henhold til Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes eierstrategi for Ruter As, sist oppdatert i forbindelse med generalforsamling for 2019, og gjeldende for Viken fylkeskommune, skal Ruter utarbeide årlige eiermeldinger:

«Det skal utarbeides årlige eiermeldinger. Eiermeldingen skal primært vise i hvilken grad selskapet oppfyller eiernes resultatmål og resultatkrav, gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Resultater fra styrets egenevaluering skal utarbeides og oversendes eierne årlig».

Resultatmål og resultatkrav

2020 har vært sterkt preget av utviklingen av Covid-19 og innstramminger både nasjonalt og lokalt. Ved inngangen til 2020 var Ruters mål at vi skulle fortsette arbeidet med å kontinuerlig øke andelen gående, syklende og reisende med kollektivtrafikk. De første to månedene oppnådde vi gode resultater, og selskapet hadde god fart inn i året. Den 12. mars endret målsettingene for selskapet seg drastisk. Kollektivtrafikken ble definert som en samfunnskritisk funksjon. Samtidig oppfordret vi kundene våre til å ikke reise med oss med mindre det var nødvendig.

Oppfølgingen av selskapets resultatindikatorer er en del av eierstyringen av selskapet. Indikatorene inngår som en del av målstyringen i Ruter, og knyttes opp mot de overordnede målene for selskapet. Måltall for indikatorene blir utarbeidet i forbindelse med budsjettprosessen. Målene for 2020 ble vedtatt av styret i Ruter den 18. desember 2019, og deretter vedtatt av eierne på generalforsamlingen den 28. april 2020.

Ruters målhierarki gjennomgikk en omfattende revisjon i 2019, og nytt målhierarki ble lansert 1. januar 2020. Eiernes samferdsels- og klimapolitiske målsettinger, FNs bærekraftsmål og Ruters visjon om Bærekraftig bevegelsesfrihet har satt rammene for målsettingene. De målsatte nøkkelresultatene for 2020 er derfor i utgangspunktet ikke direkte sammenliknbare med resultatene fra 2019. Etter Covid-19 må også måltallene som ble satt, og resultatene som ble oppnådd i 2020, vurderes i kontekst av det året vi har lagt bak oss.

Utover måltallene som ble fastsatt av styret i desember, vedtar generalforsamlingen årlig egne måltall for administrativ effektivitet og driftseffektivitet. Ettersom generalforsamlingen ble avholdt etter at Covid-19 pandemien inntraff, og usikkerheten var stor, ble det vedtatt å videreføre måltallene fra 2019 for disse indikatorene.

Foto: Ruter As / Photographer Charlotte Sverdrup, Charlotte Sverdrup

Ruters overordnede mål

Tilby attraktiv mobilitet

Nøkkelresultater Mål
2020
Resultat
2020
Markedsandel kollektiv, sykkel og gange 55,9% 54,2%
Trafikkutvikling kollektiv
prosentvis endring i antall reiser
3,3% -40%
Tilfredshet med kollektivtilbudet
andel fornøyd i befolkningsundersøkelsen
74,0% 76,5%
Trafikkutvikling nye mobilitetstjenester 
antall reiser med nye tjenester i ordinær drift
Ikke
målsatt
0

 

Bidra til bærekraftige byer og samfunn

Nøkkelresultater Mål
2020
Resultat
2020
Utslippsfri 2028
andel el/hydrogen av antall kjørte kilometer
42,1% 42,4%
Trafikksikkerhet
drepte/hardt skadde og totalt antall ulykker
0 0/3
Sirkularitet
tilstrekkelig innsikt på prioriterte områder
20/20 20/20
Sosial inkludering
UU-indeks
Ikke
målsatt
0

 

Fortjene tillit og oppslutning

Nøkkelresultater Mål
2020
Resultat
2020
Omdømme i befolkningen
omdømmescore fra Kantar TNS
49 49
Effektiv økonomisk drift
resultat
-180 MNOK -55 MNOK
Administrativ effektivitet
årsverk administrativt/Årsverk totalt
14,1% 14,2%
Driftseffektivitet
kostnad pr. reise, inkludert Vy (2020-kroner)
23,14 NOK/reise

40,35 NOK/reise

Nøkkelresultatene blir månedlig rapportert til selskapets ledelse i «Månedsrapport for Ruter As». Rapporten behandles deretter av styret og oversendes til Oslo og Viken.

Markedsandelen for kollektiv, sykkel og gange endte på 54,2% mot målet på 55,9%. Gange og sykkel har bidratt til å styrke markedsandelen, men de grønne mobilitetsformene har tapt andeler mot bilen som følge av at befolkningen skal overholde rådene til smittevern på reisen. Indikatoren er utformet som en trendindikator, og det vil derfor ta tid før man ser den fulle effekten av Covid-19 på resultatet. Indikatoren vil fra 2021 fremstilles uten at den justeres for trend, slik at vi bedre kan se svingninger i utviklingen i markedsandelen gjennom året.

I likhet med markedsandelen har også trafikkutvikling for kollektivtrafikken blitt sterkt påvirket av tiltakene og Ruter registrerer en negativ vekst på -40% for året. At kundene har uteblitt, og at 2020 ble et år med sterkt fall i trafikkveksten, er i tråd med vår anbefaling og oppfyllelsen av selskapets samfunnsoppdrag under pandemien.

I et år med store utfordringer øker befolkingens tilfredshet med kollektivtilbudet, og resultatet ender på 76,5% for 2020. Dette er godt over måltallet for 2020. En av årsakene til det sterke resultatet skyldes at de som fortsatt må benytte Ruters tilbud opplever at de har tilstrekkelig plass og at det er lite trengsel. Tilbudet oppleves derfor som tilfredsstillende, på tross av alle restriksjoner. At Ruter har ivaretatt sitt samfunnsansvar og fortsatt kan gi et godt tilbud til de som er avhengige av kollektivtransport er positivt for resultatet.

Målet for Utslippsfri 2028 har et lengre perspektiv. Delmålet for 2020 var ved inngangen av året satt til at 42,1% av alle kilometer kjørt i Ruters tilbud, skulle være på fornybar energi. Den største endringen kommer som en effekt av rullering av busskontrakter. Etter første halvår ble målet oppjustert til 43,3% basert på prognoser fra siste innrapporterte tall. Årsresultatet endte noe lavere enn dette, på 42,4%.

Ruter har en nullvisjon knyttet til alvorlige ulykker. Ingen skal bli drept eller hardt skadd når de reiser med Ruter. For 2020 er det rapportert om 0 døde og 3 hardt skadde.

Måloppnåelse krever at selskapet har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om mulighetsrom og risikobilde som er tilstrekkelig til å identifisere målrettede tiltak og hensiktsmessige krav i anskaffelser, innenfor temaene klimafotavtrykk, miljøfotavtrykk, kostnader og menneskerettigheter. Målet, om at grunnleggende kunnskap på disse områdene skulle tilegnes for samtlige av Ruters driftsarter, er nådd. Som en konsekvens av denne innsikten har verdikjedeanalyser for bussmateriell og hurtigbåt identifisert viktige risikoområder for selskapet. Det er inngått et samarbeid med direktoratet for forvaltning og økonomistyring om krav til batterier, og med de nordiske kollektivselskapene for å utarbeide felles krav til livssyklusanalyser for buss. Det stilles også utvalgte krav til sirkularitet i materiellbeskrivelsen i transporttjenestekontraktene.

Sosial inkludering er et annet område som har stått i fokus i 2020. Måltallet for 2020 på 30,9% er bygget opp som en UU-indeks (universal utforming) med måloppnåelse innenfor kategoriene transportmidler, stoppesteder, informasjon og kompetanse. Måloppnåelsen i 2020 var på 26,4%. Avviket fra måloppnåelse har ulike årsaker. For transportmidler var man marginalt unna å nå målet, med utvendig opprop på 826 busser. Det manglet noen få busser, fordi enkelte elbusser mangler teknisk innretning for gjennomføring. Målet om å redusere plattformgapet på enkelte av T-banens stoppesteder er avhengig av fremdrift i Sporveiens prosjektering og finansiering.  Målet om tilgjengelighetsinformasjon på stoppesteder er ikke nådd fult ut fordi man avventer lanseringen av ny app-løsning, og Covid-19 har forsinket oppstart av kompetanseløftet.

Ruters omdømme har hatt en positiv utvikling gjennom 2020. Vi ser at på tross av pandemien er tilliten til kollektivtransporten høy. Måltallet for 2020 var satt til en omdømmescore på 49, og måltallet innfris. Det er spesielt fint å se at Ruters håndtering ovenfor kunder, interessenter, media og befolkning har blitt oppfattet som positiv i et utfordrende år.

Resultatet for 2020 er på minus 55 millioner kroner, mot et årsbudsjett på minus 180 millioner kroner. Resultatunderskuddet avviker fra budsjettert resultat, men er i henhold til oppdaterte prognoser etter overføring av statlige tiltakspakker og busstreiken høsten 2020.

Administrativ effektivitet er målt som antallet administrative årsverk over totalt antall årsverk, og målet for 2020 ble nådd med en margin på 0,1%

I 2020 vil tallet for driftseffektivitet, målt som kostnad per reise ha liten relevans. Ruters ivaretakelse av sitt samfunnsansvar måles nå etter antallet reiser som ikke gjennomføres, lite trengsel for de som må reise og lavt smittenivå i kollektivtrafikken.

Tilbudet i 2020

I 2020 har Ruter opprettholdt kollektivtilbudet innenfor smittevernsrestriksjoner og ivaretatt rollen som samfunnskritisk funksjon. Det har vært stort fokus på god informasjon til kundene om tiltak som er gjennomført, kommunikasjon med operatører, eiere og myndigheter for å sikre en trygg avvikling av tilbudet.

Vesentlige endringer i kostnadsnivået

Endringer i kostnadsnivået rapporteres løpende gjennom året i månedsrapporten som oversendes Ruters eiere.

Da Ruter anbefalte befolkningen å ikke benytte kollektivtransport hvis man ikke måtte, falt en stor del av billettinntektene bort. Ettersom å opprettholde et godt tilbud i kollektivtrafikken er ansett som et samfunnskritisk oppdrag, har Ruters kostnadsnivå vært opprettholdt gjennom pandemiperioden. Staten har trådt inn som kjøper av transport, og har sammen med Ruters eiere, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, garantert for driften av selskapet.

Busstreiken i september medførte 109 millioner kroner i lavere kostnader. Videre har det gjennom året vært lagt opp til en lavere gjennomføringshastighet av ulike tiltak og prosjekter, som en konsekvens av Covid-19.

Styrets egenevaluering

Ruters styre gjennomførte en egenevaluering i forbindelse med styremøtet i desember 2020. Egenevalueringen ble oversendt eierne.