Markedsområder

Ruter er organisert i fire markedsområder for å sikre stedstilpassede løsninger og en inngående forståelse av kundenes lokale behov. Markedsinndelingen gir en større nærhet til både kunder, politiske nivå og andre berørte parter. I 2020 har effekten av koronapandemien påvirket bruken av kollektivtrafikken hardt, men i ulik styrke i de ulike markedsområdene.

Indre by er navet i kollektivsystemet, og har i 2020 mottatt langt færre arbeids- og fritidsreisende fra de omkringliggende markedsområdene. Trafikken har imidlertid falt aller mest i markedsområde Vest, mens det i Nordøst og Sør har vært et lavere kundefrafall. Disse to områdene har også hatt en raskere innhentingstakt i perioder hvor koronarestriksjonene ikke har vært så sterke. Felles for alle områdene er imidlertid at billettinntektene har gått kraftig tilbake – både på grunn av færre reiser, men også på grunn av lavere betalingsandel.

Sør

I 2020 ble det inngått ny kontrakt for busstjenester i Oslo sør, og denne avtalen følger opp Ruters ambisjon om utslippsfrihet. Avtalen innebærer at det vil komme 109 nye elbusser som vil trafikkere bydelene i Oslo sør og deler av Nordre Follo. Kontrakten har oppstart i 2022, og tilnærmet hele bussparken vil være utslippsfri.

I løpet av 2020 ble det gjort en rekke endringer i trikketilbudet som betjener bydel Nordstrand. Trikketilbudet til bydelen er påvirket av større utbyggingsprosjekter som inngår som et ledd i gateopprustninger og infrastrukturforbedringer til de nye trikkene kommer. Per i dag har ingen av linjene fra Nordstrand en forbindelse til den nordre delen av trikkenettet, men dette er planlagt gjenopprettet når Storgataprosjektet ferdigstilles i 2021.

Et spennende prosjekt i markedsområdet har vært å teste ut en selvkjørende liten buss på linje 85B på Nedre Bekkelaget. Linjen fungerte som et supplement til eksisterende linjer, og testen ble gjennomført fra desember 2019 til desember 2020. Slike tester er viktige for å utvikle fremtidens bærekraftige mobilitet. Pilot Oppegård, et prøveprosjekt for bestillingstransport, er et annet eksempel på utprøving som er gjort i markedsområde Sør. Denne testen skal gi mer innsikt i kundebehov, attraktivitet, teknologi og drift av fleksible transporttjenester. Pilotene på Nedre Bekkelaget og i Oppegård kan du lese mer om under kapittelet Mobilitetstjenester.

I mai ble også arbeidet med å elektrifisere Nesoddensambandet ferdigstilt. På under ett år er de tre fartøyene Kongen, Dronningen og Prinsen blitt ombygd fra drift på flytende naturgass til strøm, slik at alle avganger på sambandet nå er utslippsfrie.

Nordøst

I løpet av våren 2020 stengte Vålerengtunnelen for rehabilitering, og denne stengingen medførte at Ruter måtte legge om en rekke av bussrutene fra Nordøst-området. Noen linjer fikk Helsfyr som ny endeholdeplass, og et par linjer måtte også kjøre gjennom gatene i Gamle Oslo. Bussene som fikk midlertidig trasé i gatenettet, skal flyttes over til tunnelsystemet når det åpner igjen for å redusere belastningen på lokalmiljøene. For bussene som nå snur på Helsfyr så har Ruter observert noen gode effekter med denne omleggingen, ikke minst gir det bedret forutsigbarhet og punktlighet siden busslinjene unngår kapasitetsutsatte veistrekninger i tunnelsystemet og i Bjørvika. Det utredes derfor nå hvilke endringer som eventuelt skal beholdes etter gjenåpningen av Vålerengtunnelen.

Veiarbeider påvirker kollektivtilbudet ved at busslinjer må legges om og kjøre alternative traséer eller omveier. Ruter har derfor laget tiltak for å være forberedt på planlagte veiarbeidsprosjekter i Lillestrøm og Lørenskog kommuner i 2021.

På Nedre Romerike ble det åpnet en ny busslinje i Fetsund i forbindelse med ferdigstillingen av fylkesvei 279. Busslinjen 321 er en rushtidslinje mellom Garderåsen og Fetsund stasjon, og er primært beregnet på pendlere som skal ta toget videre til Oslo.

Det arbeides kontinuerlig for å gjøre kollektivtrafikken utslippsfri og mer miljøvennlig. I november ble Norges første svanemerkede bussvaskehall åpnet på Eidsvoll, og vaskehallen betjener busser som kjører i rute på Øvre Romerike. Et godt samarbeid mellom Ruter og operatører er viktig for å finne nye og gode løsninger for å forbedre miljøtiltakene.

Indre by

Folk som bor i Indre by er i svært stor grad fornøyd med kollektivtilbudet, selvom kundene har blitt oppfordret til å avstå fra kollektivbruk grunnet koronapandemien i nesten hele 2020. En effekt av denne oppfordringen er at Indre by har sett en sterk vekst i både gange, sykling og mikromobilitet. Sentrumsområder tilrettelegges stadig bedre for både sykling og gange, noe som er positivt for det fremtidige vekstpotensialet til grønne og bærekraftige reiser. Ikke minst er elsparkesykler blitt veldig vanlige i bybildet, noe som igjen har ført til debatt siden elsparkesykkelmarkedet opererer uten særlig offentlig påvirkning eller tilrettelegging. På denne bakgrunn har Oslo kommune derfor bedt Ruter og Bymiljøetaten utrede hvordan Oslo kommune kan tilrettelegge for delt mikromobilitet. Utredningen vil foreligge i løpet av 2021.

For å tilrettelegge Oslo for bærekraftig bevegelsesfrihet pågår en rekke byggeprosjekter for å forbedre infrastrukturen til de nye trikkene som kommer. Byggearbeidene gjør at en rekke trikker og busser i sentrum i perioder har, eller har hatt, avvikende traseer. Når disse arbeidene står ferdig vil kundene kunne glede seg over at de nye trikkene vil gi et forbedret tilbud med nye, større og universelt utformede trikker.

I løpet av året er det imidlertid også gjort noen endringer på trikkesystemet som har medført en del mediesaker og misfornøyde kunder. I enkelte deler av Indre by har også innbyggerne vært misfornøyde med enten frekvens eller kapasitet på bussene. Ruter arbeider aktivt med å møte kundene for å få deres tilbakemeldinger, og slike tilbakemeldinger understreker også viktigheten av å styrke medvirkningsprosesser i planleggingen av kollektivtrafikken.

Ruter har også startet arbeidet med å anskaffe nye kontrakter for busstjenester i Indre by. Indre by er navet i kollektivtrafikksystemet, og de strategiske grepene som tas i denne anskaffelsen vil være viktige både for de som bor og for de som reiser til Indre by.

Vest

Nye busskontrakter for Vestområdet hadde oppstart 28. juni. Med oppstarten ble kollektivtilbudet i både Bærum og nye Asker kommune styrket og forbedret. Det nye tilbudet innebærer flere avganger og nye linjer, blant annet en etterspurt tverrforbindelse i Bærum. De største endringene kom imidlertid i nye Asker kommune, hvor en ny linje fra Hyggen via Røyken og Slemmestad til Asker forbedrer tilbudet i rush. Oppstarten av kontrakten var midt under koronanedstengningen, noe som medførte at man måtte stille om og tenke nytt, både med tanke på opplæring av sjåfører, samarbeid med operatører og etater, og medvirkning med kunder.

Mobilitetstilbudet i Bærum er videre styrket ved at aktivitetstransporten som tilbys i samarbeid med Stabæk Fotball nå er utvidet til Haslum Fotball og Ippon Judoklubb. Dette er et tilbud som både styrker bomiljøet og miljøarbeidet. Videre har Ruter inngått en rammeavtale med mikromobilitetsleverandøren Tier, og det første avropet på kontrakten ble gjort i Bærum. Gjennom denne avtalen blir det utplassert sparkesykler og elsykler i Bærum gjennom en koordinert og planlagt utrulling som skal bidra til både sømløse reiser og et godt bymiljø.

I Oslodelen av markedsområdene ble Aldersvennlig transport utvidet til Bydel Ullern. Med denne utvidelsen har eldre over 67 år i alle de vestlige bydelene i Oslo tilgang til bestillingstransport til prisen av en honnørbillett.

Hva gjelder fergetilbudet ble det igangsatt en markedstest for økt frekvens på linje B20 mellom Slemmestad og Aker brygge, og testperioden er planlagt frem til juni 2024.